Výroční zpráva 2007

 Zpráva o činnosti za rok 2007 

                                                                                                                                                                                                                              Velké Karlovice 9.12.2007

  

Vážené sestry a bratři, dámy a pánové, milí hosté. 

         Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme na další Valné hromadě našeho hasičského sboru v Podťatém. Opět budeme hodnotit naši práci, kterou jsme minulý rok vykonali - řekneme si, co se nám podařilo a co ne, jak jsme hospodařili a stanovíme si úkoly na příští rok, který je před námi. Přejděme tedy k vlastnímu hodnocení naší činnosti za uplynulý rok. 

Sestry a bratři. 

Naše členská základna má k dnešnímu dni 62 členů a z toho 45 mužů a 17 žen, 2 noví členové přistoupili a žádný člen nezemřel ani nevystoupil. Je potěšující, že noví dva členové jsou co se týká data narození poměrně mladí, takže můžeme možná trochu s radostí říci, že se nám daří udržovat věkový průměr našeho sboru na celkem přijatelném čísle. Letos jsme se zúčastnili pěti soutěží, z toho čtyř u nás v Karlovicích a to memoriálu Josefa Zbranka, soutěže o Valašský širák v Tísňavách, kde jsme získali pěkné třetí místo, o pohár starosty Velkých Karlovic, memoriálu Josefa Vašuta v Jezerném a Raťkovské grapy v Karolínce. U požáru jsme letos nezasahovali, o to víc jsme ale za to pomáhali našim spoluobčanům technickou pomocí a to tím, že jsme čistili studny, komunikace, kanály a ve spolupráci s hasiči u kostela jsme zajišťovali i dopravu vody na Kopeček na kraji Miloňova. Techniku, kterou máme, se snažíme udržet v provozuschopném stavu, cisterna prošla technickou kontrolou bez problémů a tak ji můžeme i přes její stáří stále používat. Každý rok se snažíme naši výzbroj a výstroj obnovovat a udržovat v co nejlepším stavu. Letos jsme pořídili vojenský stan, který najde uplatnění při různých kulturních a společenských akcích. 

Sestry a bratři

         V preventivní činnosti jsme v letošním roce nevykazovali prakticky žádnou činnost. Prohlídky komínů se nedělaly a naši spoluobčané si už většinou odvykli pálit suchou trávu nebo seno, takže ani zde nebylo až na drobné vyjímky na co upozorňovat. Nesmíme se však spoléhat na to, že tomu bude tak i nadále.

         Dostáváme se v naší zprávě k dalšímu okruhu naší činnosti a tím jsou kulturní a společenské akce, ať už pořádané námi nebo okrskem. Na jaře jsme byli na přátelské návštěvě u sboru dobrovolných hasičů na Horní Bečvě, kde jsme si mohli ve velmi příjemné atmosféře vyměnit názory a zkušenosti z naší práce a ještě více jsme utužili již tak výborné vztahy, které s tímto sborem máme. Již tradičně jsme se v hojném počtu zúčastnili oslav svátku patrona nás hasičů - svatého Floriana. Pro členky našeho sboru jsme uspořádali slavnostnější posezení u příležitosti Svátku matek. V měsíci červenci jsme uspořádali tradiční Hasičský výlet v přírodě na našem výletišti Pod školou. Tento se nám i přes malou nepřízeň počasí, které s námi do poslední chvíle laškovalo s deštěm vydařil, až na menší nedostatek guláše.   Nezapomínali jsme ani na naše jubilanty, které jsme vždy navštívili, popřáli jim a předali malou pozornost. V srpnu jsme se účastnili oslav 70.let založení sboru dobrovolných hasičů v Tísňavách, která se jim velmi vydařila. Taky se musím zmínit o tom, že v říjnu proběhlo 4 setkání hasičů veteránů na Horní Bečvě, kterého jsme se samozřejmě zúčastnili taky. Účastnili jsme se i těch smutnějších událostí a to doprovodu členů našich karlovských sborů na jejich cestě poslední - na pohřbech.  

Jedním z bodů mé zprávy je i zhodnocení spolupráce našeho sboru s obecním úřadem a dalšími karlovskými sbory. Tato je již tradičně na velmi dobré úrovni, jsme rádi, že si dokážeme navzájem vyjít vstříc a navzájem si vypomoct. 

Děkuji Vám za pozornost