Výroční zpráva 2010

 Zpráva o činnosti za rok 2010

   

                                                                                                          Velké Karlovice 4.12.2010

 

Vážené sestry a bratři, dámy a pánové, milí hosté.

         Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme na další Valné hromadě našeho hasičského sboru v Podťatém. Opět budeme hodnotit naši práci, kterou jsme minulý rok vykonali - řekneme si, co se nám podařilo a co ne,jak jsme hospodařili a stanovíme si úkoly na příští rok který je před námi.Přejděme tedy k vlastnímu hodnocení naší činnosti za uplynulý rok.

 Sestry a bratři.

 Naše členská základna má k dnešnímu  dni  59 členů a z toho 42 mužů a 16   žen, a 1 dorostenec, přistoupili k nám 4 noví členové a to Petra Koňaříková Jochcová, Veronika Růžičková, David Jaroslav,  Koňařík Tomáš a od nového roku Krpela Milan (přechod od sboru kostela), u sboru skončili tito členové: Drozd Jan s manželkou, Koňařík Miroslav, Belháč Josef a Válek Josef. Jeden člen zemřel a to bratr Jan Chuděj, který byl dlouhá léta naším aktivním členem a členem výboru. V letošním roce jsme se zúčastnili dvou soutěží, a to okrskové soutěže, která se konala v Novém Hrozenkově a to v kategorii muži nad 35 let. Další soutěží byla  ve Stanovnici soutěž o nejtvrdšího hasiče z Podjavorníka, kde jsme se umístili na 5 a 8 místě v jednotlivcích. Dalších soutěží jsme se nezúčastnili,  neboť se naše soutěžní družstvo nesešlo v dostatečném počtu, aby mohlo regulérně závodit.  Letos jsme zasahovali celkem pětkrát a to na sídlišti u prasklé  vodovodní přípojky u rodinného domu, někteří naší členové zasahovali se sborem od Kostela na Beskydě u převráceného kamiónu v příkopě, na jaře jsme pomáhali s asistencí při úniku ropných látek do potoka, dále jsme zasahovali při požáru v kotelně v objektu Valasi a nakonec jsme zasahovali při požáru louky v Leskovém kdy naše vozidlo Praga V3S dojelo nejdále v obtížném terénu. Dále jsme pomáhali našim spoluobčanům technickou pomocí a to tím, že jsme čistili studny, komunikace,  dopravovali jsme vodu do rezervoárů a studní. Techniku kterou máme svěřenou se snažíme udržet v provozuschopném stavu, cisterna prošla technickou kontrolou a tak bez problémů ji můžeme i přes její stáří stále používat. Každý rok se snažíme naši výzbroj a výstroj obnovovat a udržovat v co nejlepším stavu. Letos jsme si pořídili sadu nových hadic, nové dvě zásahové přilby, nové vycházkové uniformy a zásahovou proudnici Tajfun. Dále upravujeme a opravujeme naše výletiště pod školou, abychom tamní prostředí pro nás i pro naše spoluobčany co nejvíce zvelebili.

 Sestry a bratři.

          V preventivní činnosti jsme v letošním roce nevykazovali prakticky žádnou činnost. Prohlídky komínů se nedělaly,  naši spoluobčané si už většinou odvykli pálit suchou trávu nebo seno, takže ani zde nebylo až na drobné vyjímky na co upozorňovat.  Nesmíme se však spoléhat na to, že tomu tak bude i nadále.

         Dostáváme se k dalšímu okruhu naší činnosti a tím jsou kulturní a společenské akce, ať už pořádané námi nebo okrskem. Již tradičně jsme se v hojném počtu zúčastnili oslav svátku svatého Floriana. Společně s našimi členkami jsme si na slavnostnějším posezení připomněli Svátek matek a zároveň jsme uspořádali smažení vaječnice, akce se pro nepřízeň počasí konala u Polanských. Někteří naši členové se účastnili na pouti na sv. Hostýně a hasičského dne v Rožnově pod Radhoštěm. V měsíci červenci jsme uspořádali tradiční Hasičský výlet v přírodě na našem výletišti Pod školou,  který se vydařil jak k naší spokojenosti tak jistě i ke spokojenosti našich spoluobčanů. Detailnější zprávu o stavu našich financí přednese bratr pokladník.

 Nezapomínali jsme ani na naše jubilanty, které jsme vždy navštívili, popřáli jim a předali malou pozornost. Účastnili jsme se i těch smutnějších událostí a to doprovodu členů našich karlovských sborů na jejich cestě poslední - na pohřbech.

 Jedním z bodů mé zprávy je i zhodnocení spolupráce našeho sboru s obecním úřadem  a dalšími karlovskými sbory. Tato je na velmi dobré úrovni, jsme rádi, že si dokážeme navzájem vyjít vstříc a navzájem si vypomoct.

 

Děkuji Vám za pozornost